Co jest byrokratie?

Karel Havlíček rozlišoval mezi byrokracií a úřednictvem, to první považoval za škodlivé, druhé za důležité a potřebné pro organizaci společnosti.

Byrokratie jest ten nepřirozený způsob vlády, při kterém se úřady do všeho občanského života míchají, všechno občanům předpisují, žádnou svobodnou vůli a samosprávu jim nenechávají, jest to způsob vlády, při kterém, jak praví Andriani, ani vrabec nemůže spadnouti se střechy, aby se o tom k ministerstvu zpráva nepodala, jest to způsob vlády, při kterém z kabinetu ministra buď telegrafem neb poštou se předpisují veškeré zemi cesty k pohybování… Byrokratie jest, když si může každý ministr, tedy jeden člověk, podle okamžitého nápadu svého vydati na cokoli několik milionů, neb až na sta milionů, které musí země, to jest celý národ zaplatiti: kdežto se v dobře zřízeném státu žádná nová výloha bez povolení sněmu národu uložiti nesmí; byrokratie jest, když si může ministerstvo držeti vojska, co se mu libí, ovšem všechno na útraty celého národu, kdežto v dobře zřízených právních státech jenom sněm, t j. národ ustanovuje, jak mnoho se vojska držeti má, aby výlohy byly národu snesitelné. To jest byrokratie, když si ministerstvo samo vydává zákony, takové, zítra zase jiné… A konečně, když celá zem má záviseti jen od milosti ministrů, kteří sami bez sněmu zákony dávají, závisí to též od pouhé milosti ministrů, nevydají-li také snad nějaký zákon, kterým zase poddanství provisorně uvedeno bude? Jakou má národ jistotu proti takové správě? Na tento čas žádnou! než pouhou milost ministerstva a z milosti číkoli záviseti, jest vždy jen trapný, svobodného muže nedůstojný stav. Něco jiného jest tedy úřednictvo a něco zcela jiného byrokratie, úřednictvo musí býti v každém dobře zřízeném státu, byrokratie jest neštěstí každého, a nyní snad každý i sám spisovatel onoho článku v č. 134. Pražských Novin porozumí, že se při nejlepším květu byrokratie přece úřednictvu dosti špatně dařiti může, již proto, že také i oni tak jako celý národ zcela odevzdáni jsou do vůle a milosti představených.

Kráceno

Slovan 11. června 1850